W większości przypadków - niestety nie. Szersze uzasadnienie wymaga użycia prawniczego żargonu :) 


Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podstawy obliczenia podatku odejmuje się „kwoty darowizn przekazanych na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, (…),
b) kultu religijnego,
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (…),
- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;"

Niestety, zdecydowana większość Twórców na Patronite nie kwalifikuje się do żadnej z grup. Jeśli masz wątpliwości i podejrzewasz, że może być inaczej - koniecznie napisz do Autora i zapytaj o tę kwestię!